Wildbeheereenheid-Eindhoven

—– Uw partner in Faunabeheer ——-

Over ons

Posted by administrator On november - 25 - 2010

De wildbeheereenheid Eindhoven bestaat uit erkende valkeniers, die met geoorloofde jachtvogels in Nederland: de havik en de slechtvalk op wildsoorten jagen. Geweerjagers, fretteurs, ornitoloog en jachtopzichter.

Door het opstellen van beheersplan worden de diverse jachtvelden in Eindhoven Noord beheerst.

 

Doelstelling van de WBE Eindhoven is te bevorderen, dat de uitoefening van het genot van de jacht door haar leden plaatsvindt, op grond van een wildbeheersplan, dat wordt opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met publiek- en/of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van land-, tuin- en bosbouw en in overleg met de eigenaren of gebruikers van de gronden, waarop de uitoefening van het genot van de jacht door de leden is verworven. Tevens coördineert zij de uitvoering van  de verleende ontheffingen  voor het beheer en schadebestrijding van diersoorten conform het faunabeheerplan van Eindhoven Noord  in haar gehele werkgebied.

Met name schade- en overlastbestrijding van konijnen op de sportparken Eindhoven Noord, ’t Bokt en het zwembad Ir.-Ottenbad wordt door de WBE-Eindhoven beheerst.

Doelstellingen WBE Eindhoven

WBE Eindhoven eo stelt zicht ten doel:

 • het bevorderen dan wel het in standhouden van de wildstand, voor zover dit met de belangen van de land-, bosbouw en de natuurbescherming verenigbaar is;
 • het bevorderen van de flora en de fauna en de bescherming daarvan;
 • het voorkomen van belangrijke schade aan de landbouw en het voorkomen van schade aan de fauna, welke in overeenstemming met de bepalingen van de Flora- en Faunawet;
 • het door huren het genot van de jacht verkrijgen van de jachtterreinen, waarop haar leden en aangeslotenen door middel van toestemmingen als bedoeld in artikel 36 van de Flora- en faunawet de jacht kunnen uitoefenen;
 • het tegengaan van ongeoorloofd jagen, onweidelijk jagen;
 • het behulpzaam zijn van de leden, – voor zover dat mogelijk is, – in gevallen die betrekking hebben op de jacht, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften;

WBE Eindhoven tracht dit doel te verwezelijken door:

 • het natuurlijk evenwicht te bevorderen volgens een door de algemene vergadering vastgesteld wildbeheerplan;
 • het beheer van wild en beschermde inheemse fauna, de voorkoming en/of bestrijding van schade , veroorzaakt door het wild en de beschermde inheemse fauna;
 • het houden of doen houden van toezicht;
 • het bevorderen van samenwerking met andere personen en organisaties  met een soortgelijk doel;
 • het geven van voorlichting omtrent flora, faunabeheer;
 • het vergaren en uitdragen van kennis van flora en fauna;

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, zal het bestuur van WBE Eindhoven, in de eerste plaats het initiatief moeten nemen, maar zullen daarnaast de leden hun medewerking moeten verlenen.

Comments are closed.